Skip to content

Giải quyết tranh chấp

Khi có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch giữa Khách hàng và Nhà Bán Hàng hoặc Công Ty (“Tranh Chấp”), chúng tôi đánh giá cao sự hòa giải thân thiện giữa các bên liên quan theo các bước sau:

  • Người yêu cầu bồi thường có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc đề nghị giải quyết tranh chấp cho Công Ty theo các chi tiết sau:

CÔNG TY TNHH EVERGREEN SOCIAL VENTURES

Địa chỉ: Thửa đất số 127, Tờ bản đồ số 39, Tổ 54, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

SĐT: 0236 3912 686

Email: healthyfarm.org@gmail.com

  • Khi nhận được khiếu nại từ Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng và tùy thuộc vào tính chất và mức độ của Tranh Chấp đó, chúng tôi có thể chủ động và kịp thời giải quyết Tranh Chấp và hoàn trả kết quả giải quyết căn cứ vào chính sách công khai của Công Ty.
  • Trong trường hợp Tranh Chấp phức tạp hoặc không giải quyết được theo chính sách công khai của Công Ty, Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng sẽ cam kết thời gian phản hồi cho người khiếu nại không vượt quá 7 ngày.
  • Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng sẽ gửi kết quả giải quyết cho người khiếu nại sau khi được tham mưu từ các bộ phận khác có liên quan (Bộ Phận Tài Chính, Bộ Phận Kinh Doanh …) qua điện thoại và email.
  • Nếu Tranh Chấp nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Công Ty hoặc Tranh Chấp không thể giải quyết bằng các cuộc thảo luận và thương lượng thân thiện trong vòng 15 ngày, chúng tôi sẽ hướng dẫn người khiếu nại đưa Tranh Chấp đến và được giải quyết cuối cùng tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Đặc biệt, trong trường hợp phát sinh Tranh Chấp giữa Khách Hàng và Nhà Bán Hàng, Công Ty sẽ tham gia và cung cấp các tài liệu một cách khách quan nếu được tòa án triệu tập và tại đó sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.